Hlavní stránka
Úvod
Restaurace
Koupaliště
Sportoviště
Prezentace
Otevírací doba
Kontakt
TOPlist
poslední aktualizace 3.6.2008


Koupaliště

Bazén bude otevřen od 7.6.2008


V našem areálu se nacházejí 2 bazény:

Malý bazén má rozměry 20x15m s hloubkou 20 až 110cm

Malý bazén Malý bazén

Velký bazén má rozměry 35x25m s hloubkou 1,3 až 2,3m

Velký bazén Velký bazén

Vstupné

Dospělí

40 Kč

Děti do 10 let

20 Kč

Děti do 2 let

zdarma

Provozní řád koupaliště

PROVOZNÍ ŘÁD PRO LETNÍ UMĚLÉ KOUPALIŠTĚ
Libčice n/Vlt.
Provozovatel: KAP Neratovice, s.r.o, Větrná 141, 277 11 Neratovice, zastoupená panem Milošem Krejcarem, tel. 604244438, 315685830

Podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a na základě vyhlášky MZ č. 464/2000 Sb., schválila rada města na základě § 99, odst. 2 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dne 20. 6. 2001 tento provozní řád pro sezonní provoz umělého letního koupaliště Libčice n/Vlt.. (dále jen koupaliště)

Čl. I
Vstup na koupaliště

Koupací sezona koupaliště trvá podle počasí od června do září (pokud vyhovuje počasí, jsou splněny hygienické předpisy atd.). Denní provoz je od 10.00 h do 19.00 h, pokud nebudou pořádány mimořádné akce. Přesné datum zahájení koupací sezony bude vždy a včas zveřejněno.

Vstup do areálu koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou, kterou vydává pokladna koupaliště. Bude-li zjištěn v prostorách koupaliště návštěvník bez platné vstupenky, zaplatí kromě platného vstupného poplatek ve výši 200 Kč.

Prodej vstupenek začíná otevřením koupaliště a končí hodinu před jeho uzavřením. Denní vstupenky platí pouze v den jejich vydání a v době provozu koupaliště. Každá denní vstupenka je opatřena aktuálním datem.

Zakoupením vstupenky a vstupem na koupaliště se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům odpovědných pracovníků koupaliště.

Dětem mladším 10 let je návštěva koupaliště dovolena jen v doprovodu osoby starší 15 let.

Při plném obsazení koupaliště může provozovatel uzavřít a přerušit prodej vstupenek do doby, než se koupaliště uvolní.

Při nepříznivém počasí (déšť, nízká teplota vzduchu) může provozovatel koupaliště na přechodnou dobu uzavřít.


Čl. II
Vyloučení z návštěvy koupaliště

Na koupaliště není dovolen přístup osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, nakažlivými chorobami, kožními parazity nebo vyrážkami, dále bacilonosičům střevních chorob, osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce v kolektivu, členům rodin nebo příslušníkům domácnosti, v nichž se vyskytuje (vyskytla) nakažlivá choroba a kde nemocný není od ostatních izolován, dále osobám zahmyzeným a opilým.

Z koupaliště bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí správce přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků.

Neopustí-li návštěvník v takových případech areál koupaliště na vyzvání správce nebo jiného odpovědného pracovníka, je tento pracovník povinen rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zákrok Policii ČR.


Čl. III
Provozní pokyny pro návštěvníky

 1. K převlékání má každý návštěvník k dispozici oddělené převlékárny pro muže a ženy.
 2. Za odložené oděvy v převlékárnách nenese provozovatel žádnou odpovědnost. Převlékací šatny slouží pouze k převlékání návštěvníků, nikoliv k odložení oděvů a cenných věcí.
 3. Za peníze a cenné věci si každý návštěvník v areálu koupaliště ručí sám, provozovatel nenese odpovědnost za jejich ztrátu. Předměty nalezené v prostorách koupaliště odevzdá nálezce v pokladně koupaliště. U pokladního budou uloženy nalezené věci do doby vydání majiteli.
 4. Každý návštěvník koupaliště musí mít slušný a čistý koupací oděv a svým chováním nesmí porušovat zásady mravnosti a slušnosti.
 5. Návštěvníci, kteří neumějí plavat nebo plavou nedokonale, se mohou koupat jen v prostorách vyhrazených pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout pokynů plavčíka nebo správce koupaliště.
 6. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a čistotu všech míst a zařízení koupaliště. Před vstupem do bazénu se musí každý návštěvník umýt pod sprchami.
 7. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat v prostorách koupaliště tak, aby se vyvarovali případného úrazu. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobil návštěvník sám vlastní neopatrností nebo nedodržováním tohoto provozního řádu.
 8. Návštěvníci jsou povinni zacházet šetrně se zařízením koupaliště, zbytečně neplýtvat vodou a po sprchové koupeli uzavírat ventily sprch. Jsou povinni uhradit škody nebo ztráty, které by byly způsobeny na zařízení koupaliště jejich zaviněním. Dále jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a na bezpečnost ostatních koupajících. Návštěvníci jsou odpovědni za nošení a používání PET lahví.
 9. Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu. Pobývat na koupališti a používat jeho zařízení mimo provozní dobu není dovoleno.
 10. Připomínky či stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců koupaliště mohou návštěvníci zapsat do knihy přání a stížností, která je uložena v kanceláři koupaliště. Návštěvníci se svými stížnostmi, oznámeními nebo podněty se mohou obracet přímo na vlastníka koupaliště tj. na Město Libčice, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou.


Čl. IV
Vyloučení z návštěvy koupaliště

Na koupališti je zakázáno:

 1. Chovat se způsobem, který ohrožuje osobní bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid.
 2. Volat o pomoc bez vážné příčiny.
 3. Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody druhé osoby, pobíhat po ochozech bazénu a závodně plavat bez předchozí domluvy s plavčíkem nebo správcem koupaliště.
 4. Znečišťovat vodu i ostatní prostory pliváním, odhazováním papírů, odpadků, čištěním nebo praním prádla, používat páchnoucí masti a mytí mýdlem mimo prostory k tomu určené.
 5. Kouřit v převlékárně, vcházet do oddělení nebo míst určených pro osoby druhého pohlaví, volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 6. Vylepovat, znečišťovat či popisovat prostory koupaliště a zdržovat se v nich mimo provozní dobu.
 7. Brát na koupaliště psy nebo jiná zvířata, přinášet hořlaviny, používat vařiče.
 8. Hrát s tvrdými míči kopanou, házenou aj. mimo vyhrazených prostor.
 9. Neoprávněně používat záchranných zařízení a předmětů první pomoci.


Čl. V
Provoz dalších služeb (občerstvení)

Objekt restaurace je součástí koupaliště. Provozní doba restaurace je přímo závislá na provozní době koupaliště.

Při prodeji občerstvení musí být respektovány všechny hygienické a bezpečnostní předpisy, mimo restauraci nesmí být volně odkládány skleněné nádoby.

Dopravu potravin, nápojů, jakoukoliv instalaci prodejního zařízení a zahájení obchodní činnosti v areálu koupaliště je možno uskutečnit jen po předchozím písemném rozhodnutí provozovatele koupaliště.


Čl. VI
Povinnosti provozovatele

Provozovatel a všichni pracovníci zaměstnaní na koupališti, odpovídají v rámci své pracovní náplně za bezpečný provoz a ochranu zdraví všech návštěvníků.

Dohlížejí denně na pořádek a čistotu ve všech prostorách koupaliště. Zajišťují pravidelný úklid zařízení WC a převlékáren, nejméně však 1x denně. Denně dbají o řádnou úpravu nebo obměnu vody, měří a na viditelném místě vyznačují teplotu vody a vzduchu.

Během provozu a po skončení provozní doby nesmějí svévolně opustit přikázané pracoviště, pokud se návštěvníci zdržují v prostorách koupaliště.

Při výkonu své činnosti je plavčík povinen používat určeného oblečení a k příkazům osobám zdržujícím se ve vodě používat jako dorozumívacího zařízení píšťalky.

Jsou povinni při nehodě poskytnout návštěvníkovi zdarma první pomoc a ošetření před příchodem lékaře. O každém hlášení úrazu a provedeném ošetření je třeba vést písemné záznamy.

Jsou povinni dodržovat tento provozní řád, hygienické požadavky, jakož i ustanovení platných směrnic, nařízení a pokynů, s nimiž byli vedením řádně seznámeni.

Základními směrnicemi jsou zásady bezpečného provozu a zdravého prostředí koupaliště dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. VII
Provoz vody a její úprava

Voda do bazénu je studniční ze studny Šroubárny Libčice nad Vlt, která je dopravována čerpadlem a potrubím z polyetylenu. V prostorách koupaliště (dle schématu) je před hlavní rozvodnou šachtou hlavní uzávěr vody, za kterým je vodoměr, pak odbočné šoupě pro napouštění sprch. Za tímto je hlavní rozvodná šachta s uzávěry potrubí pro vodu do velkého a malého bazénu. Před každým bazénem je další šachta s uzávěry vody. Z těchto šachtiček je proveden rozvod do bazénů přes napouštěcí trysky (velký bazén 11 trysek, malý bazén 7 trysek). Do bazénů přitéká těmito tryskami voda a špinavá povrchová voda odtéká kanálkem, který je v hraně bazénu naproti vpustím tryskám. Stálým přítokem takto dochází k výměně vody. Dále je tato voda upravována chemicky a to chlornanem sodným a síranem hlinitým. Dno bazénu je čištěno automatickým robotem od firmy Diamont. Další ochranou čistoty vody jsou sprchy s napuštěným kanálkem před bazénem, přes který by měli návštěvníci vstupovat do bazénu. Voda je měřena 3x denně a je vedena evidence v denním záznamu. Zaměstnanci jsou seznámeny se zásadami osobní hygieny a ochrany zdraví návštěvníků.


Čl. VIII
Závěrečná ustanovení

Poškozování a rozkrádání majetku koupaliště je trestné podle příslušných právních předpisů. I jiné porušování ustanovení tohoto provozního řádu může být stíháno podle platných trestních předpisů, zakládá-li se přestupek, provinění nebo trestný čin na pravdě. Není vyloučen ani postih proti přestoupení jiných předpisů, např. požárních, hygienických a jiných.


V Libčicích n/Vlt., 1. 6. 2007
Odpovědný vedoucí: Miloš Krejcar

Provozní řád ke stažení:Pdf
Word